لیست قیمت ساندویچ پانل و سازه های فلزی

  • خانه / لیست قیمت ساندویچ…

بهترین قیمت ,بهترین کیفیت

قیمت ساندویچ پانل

انواع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

ویژگی های هرکدام از ساندویچ پانل ها با توجه به مواد تشکیل دهنده ی آن متفاوت است و این مواد تشکیل دهنده بر قیمت ساندویچ پانل دیواری و قیمت ساندویچ پانل سقفی تاثیر مستقیم دارد. تنوع در تولید این سازه، کاربردهای متنوع نیز ایجاد نموده است.

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ماموت

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cmتماس با شرکت عمران
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cmتماس با شرکت عمران
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cmتماس با شرکت عمران
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cmتماس با شرکت عمران
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cmتماس با شرکت عمران
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cmتماس با شرکت عمران
407ساندویچ پانل سقفی7cmآلوزینک100cmتماس با شرکت عمران
408ساندویچ پانل دیواری7cmآلوزینک116cm 

تماس با شرکت عمران


لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت دپو پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm416,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm414,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm429,000 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm427,000 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm443,500 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm442,000 تومان
407ساندویچ پانل سقفی8cmآلوزینک100cm486,000 تومان
408ساندویچ پانل دیواری8cmآلوزینک116cm484,000 تومان
409ساندویچ پانل سقفی10cmآلوزینک100cm540,500 تومان
410ساندویچ پانل دیواری10cmآلوزینک116cm539,000 تومان
411ساندویچ پانل سقفی12.5cmآلوزینک100cm594,700 تومان
412ساندویچ پانل دیواری12.5cmآلوزینک116cm593,000 تومان
413ساندویچ پانل سقفی15cmآلوزینک100cm647,500 تومان
414ساندویچ پانل دیواری15cmآلوزینک116cm645,000 تومان

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت اطلس پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm423,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm419,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm435,000 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm432,000 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm447,000 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm445,000 تومان
407ساندویچ پانل سقفی8cmآلوزینک100cm491,900 تومان
408ساندویچ پانل دیواری8cmآلوزینک116cm490,000 تومان
409ساندویچ پانل سقفی10cmآلوزینک100cm560,000 تومان
410ساندویچ پانل دیواری10cmآلوزینک116cm560,000 تومان
411ساندویچ پانل سقفی12.5cmآلوزینک100cm610,000 تومان
412ساندویچ پانل دیواری12.5cmآلوزینک116cm610,000 تومان
413ساندویچ پانل سقفی15cmآلوزینک100cm670,000 تومان
414ساندویچ پانل دیواری15cmآلوزینک116cm662,000 تومان

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ایلیا پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm420,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm420,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm433,000 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm430,000 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm450,000 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm450,000 تومان
407ساندویچ پانل سقفی8cmآلوزینک100cm500,000 تومان
408ساندویچ پانل دیواری8cmآلوزینک116cm500,000 تومان
409ساندویچ پانل سقفی10cmآلوزینک100cm551,000تومان
410ساندویچ پانل دیواری10cmآلوزینک116cm555,000 تومان
411ساندویچ پانل سقفی12.5cmآلوزینک100cm607,000 تومان
412ساندویچ پانل دیواری12.5cmآلوزینک116cm603,000 تومان
413ساندویچ پانل سقفی15cmآلوزینک100cm658,000 تومان
414ساندویچ پانل دیواری15cmآلوزینک116cm655,000 تومان

مشخصات انواع ساندویچ پانل

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

10 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

12.5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

12.5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

15 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm پيچ مخفي

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm پيچ مخفي

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

8 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

بهترین کیفیت

قیمت سازه های فلزی

قیمت اسکلت فلزی ساختمان

  • تیرآهن و آهن های مصرفی در این اسکلت به ازای هر متر مربع در حدود بین ۸۵ تا ۱۳۰  کیلو گرم است که در این جا ۸۵ کیلوگرم را مدنظر قرار می دهیم.
  • هزینه دستمزد اسکلت فلزی برای هر کیلوگرم در حدود ۸۰۰ تومان است.
  • مقدار بتن مصرفی در پی و سقف ها در حدود ۰٫۳۵ تن برای هر متر مربع است.

۱۹۱۲۵۰۰۰۰=۵۰۰*۸۵*۴۵۰۰ هزینه آهن آلات

۳۴۰۰۰۰۰۰ =۸۵*۵۰۰*۸۰۰ هزینه دستمزد اسکلت فلزی

هزینه خرید و اجرای هر تن بتن با مقاومت C30 در حدود نود و شش هزار تومان است.

۱۶۸۰۰۰۰۰ =۹۶۰۰۰*۰٫۳۵*۵۰۰ هزینه خرید و اجرای بتن

جمع کل اسکلت فلزی با این زیربنا ۲۴۲۰۵۰۰۰۰ تومان است که اگر تقسیم بر مساحت زیر بنا شود برای هر متر مربع اسکلت فلزی عدد ۴۸۴۱۰۰ تومان است.

این قیمت های صرفا مثالی برای بدست آوردن برآورد هزینه ساخت سوله می باشد.

آیا مایل به همکاری با شرکت ما هستید ؟

+989121817057