پروژه های انجام شده شرکت

پروژه شرکت نفت 10000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه شرکت نفت در قالب 10000 متر مربع . . .

Read more

پروژه ورزشگاه تختی اراک 5000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه ورزشگاه تختی اراک در قالب 5000 متر مربع . . .

Read more

پروژه شرکت مهندسی فولاد تکنیک 9000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه شرکت مهندسی فولاد تکنیک در قالب 9000 متر مربع . . .

Read more

پروژه شرکت کاله 15000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه شرکت کاله در قالب 15000 متر مربع . . .

Read more

پروژه قرچک 2000 مترمربع

ساخت و تحویل پروژه قرچک در قالب 2000 متر مربع . . .

Read more

پروژه شرکت نستله مشهد 8000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه شرکت نستله مشهد در قالب 8000 متر مربع . . .

Read more

پروژه شیراز 6000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه شیراز در قالب 6000 متر مربع . . .

Read more

پروژه کارخانه رنگ لیا 2000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه کارخانه رنگ لیا در قالب 2000 متر مربع . . .

Read more

پروژه شرکت سامسونگ 3000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه شرکت سامسونگ در قالب 3000 متر مربع . . .

Read more

پروژه گل کهر سیرجان 12000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه گل کهر سیرجان در قالب 12000 متر مربع . . .

Read more

پروژه مصلای شهر قدس 8000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه مصلای شهر قدس در قالب 8000 متر مربع . . .

Read more

پروژه ایران مال 15000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه ایران مال در قالب 15000 متر مربع . . .

Read more

پروژه شرکت ماژول 5000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه شرکت ماژول در قالب 5000 متر مربع . . .

Read more

پروژه فرودگاه پیام کرج 10000 متر مربع

ساخت و تحویل پروژه فرودگاه پیام کرج در قالب 10000 متر مربع . . .

Read more
شما می توانید با استفاده از لینک مقابل، کاتالوگ کامل خدمات و پروژه های شرکت را دریافت نمایید.
دانلود فایل کاتالوگ