پروژه شرکت فراورده های مواد غذایی مانی 10000 متر مربع

ساندویچ پانل مصرفی ترکیه ای و به ضخامت 4 سانتی متر مربع میباشد